23/10/2021 04:43
Пошук:
Головна » ЯК СТАТИ членом біржи
Додаток № 1 до Правил
ТБ «КМФБ»


Виконавчій дирекції ТБ "КМФБ"
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(Повна назва Заявника)
"___"________ _____ р.

З А Я В А
 
У відповідності з Правилами ТБ "КМФБ" Заявник ___________________________________________________________________
просить про отримання статусу Члена ТБ "КМФБ" (далі - Біржа).

До заяви юридичної особи додаються наступні документи:
-     копія Статуту, завірена підписом керівника та печаткою Заявника;
-     копія свідоцтва про державну реєстрацію Заявника, завірена підписом керівника та печаткою Заявника;
-     підписаний з боку Заявника договір про проведення операцій на Біржі за встановленою формою у двох примірниках;
-     картка Члена Біржі за встановленою формою;
-     копію Протоколу (Наказу) про призначення керівника Заявника, засвідчену підписом керівника та печаткою Заявника.


До заяви фізичної особи додаються наступні документи:
-     копію паспорту, завірену підписом Заявника;
-     підписаний з боку Заявника договір про проведення операцій на Біржі за встановленою   формою у двох примірниках;
-     картку Члена Біржі за встановленою формою;
-     копію ідентифікаційного номеру Заявника, завірену підписом Заявника.


Також до заяви додаються наступні документи, для кожного біржового брокеру, Заявник якого отримує статус Члена Біржі:
-     анкета уповноваженого представника Члена Біржі за встановленою формою;
-     доручення, видане Заявником біржовому брокеру на право здійснення операцій на Біржі від імені Заявника.


Всього _______ аркушів.


Заявник   _________________  /                                     /             
 
М.П.
 
 
Додаток № 1/С до Правил
ТБ «КМФБ»


Виконавчій дирекції ТБ "КМФБ"
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(Повна назва Заявника)
"___"________ _____ р.

З А Я В А (строкова)
 
У відповідності з Правилами ТБ "КМФБ" Заявник ___________________________________________________________________
просить про отримання статусу Члена ТБ "КМФБ" (далі - Біржа) на строк з «___» ___________ 2008 р. до «___» ___________ 2008 р.

До заяви юридичної особи додаються наступні документи:
-     копії Установчих документів, завірені нотаріально;
-     копія свідоцтва про державну реєстрацію Заявника, завірена нотаріально;
-     підписаний з боку Заявника договір про проведення операцій на Біржі за встановленою формою у двох примірниках;
-     картка Члена Біржі за встановленою формою;
-     копію Протоколу та Наказу про призначення керівника Заявника, засвідчену підписом керівника та печаткою Заявника.
-     довідка з ЄДРПОУ, завірена нотаріально;
-     довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП), завірена нотаріально.

До заяви фізичної особи додаються наступні документи:
-     копію паспорту, завірену підписом Заявника;
-     підписаний з боку Заявника договір про проведення операцій на Біржі за встановленою формою у двох примірниках;
-     картку Члена Біржі за встановленою формою;
-     копію ідентифікаційного номеру Заявника, завірену підписом Заявника.

Також до заяви додаються наступні документи, для кожного біржового брокеру, Заявник якого отримує статус Члена Біржі:
-     анкета уповноваженого представника Члена Біржі за встановленою формою;
-     документ, що посвідчує повноваження представника юридичної особи (доручення, видане Заявником біржовому брокеру на право здійснення операцій на Біржі від імені Заявника);
-     копію паспорту уповноваженого представника Члена Біржі, завірена його підписом.Всього _______ аркушів.


Заявник _________________ /                                                                                           /
 
М.П.
 
 
Додаток № 2 до Правил
ТБ «КМФБ»

Д О Г О В І Р № ____
про проведення операцій
на ТБ "КМФБ"

м. Київ                                                                                            "___"______________ ______ р.

ТБ "КМФБ" (далі - Біржа), в особі Директора ………………, який діє на підставі Статуту, та _____________________________________________________, що іменується надалі "Заявник",
в особі ________________________________________, який (яка) діє на підставі ___________
                                                                  (Посада та П.І.Б.)
________________________________, уклали цей Договір про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Біржа надає, а Заявник використовує можливість укладати на Біржі угоди купівлі-продажу товарів.
II. ПРАВА ТА ОБОВ’Я ЗКИ
2.1. Біржа зобов’язується:
-          забезпечити Заявника діючими нормативними документами Біржі та своєчасно сповіщати про всі зміни та доповнення до них;
-          доводити до відома Заявника біржові бюлетені та інші матеріали, необхідні для здійснення біржової торгівлі;
-          виконувати вимоги, які випливають з діючих нормативних документів Біржі, що відносяться до Заявника;
-          надавати за проханням Заявника послуги, які Біржа здійснює згідно тарифів біржі (видів послуг та оплати за них).
2.2. Біржа має право за порушення Заявником Правил біржової торгівлі та діючих нормативних актів Біржі:
-          призупиняти на певний термін допуск Заявника до здійснення операцій;
-          позбавляти Заявника права проведення операцій на Біржі;
-          накладати штрафи на Заявника;
-          призупиняти Заявника Статусу Члена Біржі;
-          позбавляти Заявника Статусу Члена Біржі.
2.3. Заявник зобов’язується:
-          виконувати вимоги Біржі, які випливають з діючих нормативних документів Біржі;
-          своєчасно та в повному обсязі вносити встановлені Біржею збори та плату за послуги, що надаються Біржею.
2.4. Заявник має право:
-          укладати біржові угоди купівлі-продажу товарів від свого імені та за свій рахунок, а також від імені та за рахунок осіб, з якими він має договірні відносини;
-          здійснювати свої права через біржового брокера;
-          користуватися усіма видами послуг, які надаються Біржею.
 2.5. Біржовий брокер зобов’язаний:
-          укладати угоди купівлі-продажу товарів у відповідності з чинним законодавством та нормативними документами Біржі;
-          дотримуватися порядку та умов розрахунків, виходячи з рівня цін при котируванні, кон’юнктури ринку товарів, наказів та вказівок керуючих органів Біржі, які стосуються врегулювання угод на Біржі;
-          здійснювати оформлення угод шляхом укладання на Біржі контрактів з обов’язковим зазначенням у них основних умов угод та порядку розрахунків;
-          вести облік та реєстрацію біржових угод, які укладаються ним на Біржі.
2.6. Біржовий брокер має право:
-          виконувати дії згідно Правил Біржі та відповідного доручення;
-          отримувати діючі нормативні документи Біржі.
 2.7. Біржовий брокер не має права:
-          використовувати інформаційні канали та біржову інформацію для укладання позабіржових угод;
-          приймати доручення, накази та вказівки, якщо їх умови завідомо не відповідають кон’юнктурі ринку або суперечать правилам Біржі;
-          користуватися неінформованістю укладаючих угоду сторін, вводити в оману недостовірною інформацією про стан ринку;
-          діяти поза межами доручення Заявника.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони вживають усі необхідні заходи для належного виконання зумовлених цим Договором своїх зобов’язань та несуть взаємну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.
IV. ОСОБЛИВІ УМОВИ
4.1. Заявник позбавлено права передавати іншим особам права на укладання угод.
4.2. У випадку реорганізації (злиття, приєднання, відокремлення) Заявника право на укладання біржових угод переходить до правонаступника, після його отримання статусу Члена Біржі.
V. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
5.1. Сторони не мають права розголошувати інформацію, яку вони передають один одному в межах цього договору, якщо доступ до неї третіх осіб може нанести збитків будь-якій зі сторін.
VI. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей договір укладається на невизначений термін та набирає чинності з дня його підписання.
6.2. Цей договір вважається розірваним і припиняє свою дію з дати позбавлення Заявника статусу Члена Біржі.
6.3. Зміна договору закріплюється додатковою угодою, яка підписується сторонами, або шляхом обміну листами.
6.4. У випадку отримання Біржею пропозиції про розірвання договору, Біржа приймає рішення у термін 10 робочих днів і має право сповістити про це, не надаючи письмової відповіді. Якщо сторони не дійшли згоди, спір між ними згідно заяви зацікавленої сторони вирішується господарським судом у відповідності з діючим законодавством України.
6.5. У випадку отримання Заявником пропозиції про розірвання договору, Заявник зобов’язаний дати відповідь Біржі у письмовій формі не пізніше, ніж через 10 днів після отримання пропозиції, у разі неотримання Біржею письмової відповіді, Договір вважається розірваним. 
 
 
VII. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заявник
Біржа
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
 ПІДПИСИ СТОРІН:
Від Заявника                                                                                           Від Біржі
___________________  /                          /                                          ______________________ /                    /
м.п.                                                                                                             м.п
 
Додаток № 2/С до Правил
ТБ «КМФБ»

Д О Г О В І Р № ____ /С
про проведення операцій
на ТБ "КМФБ" (строковий)

м. Київ                                                                                            "___"______________ ______ р.

ТБ "КМФБ" (далі - Біржа), в особі Директора ………………, який діє на підставі Статуту, та _____________________________________________________, що іменується надалі "Заявник",
в особі ________________________________________, який (яка) діє на підставі ___________
                                                                  (Посада та П.І.Б.)
________________________________, уклали цей Договір про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Біржа надає, а Заявник використовує можливість укладати на Біржі угоди купівлі-продажу товарів.
II. ПРАВА ТА ОБОВ’Я ЗКИ
2.1. Біржа зобов’язується:
-          забезпечити Заявника діючими нормативними документами Біржі та своєчасно сповіщати про всі зміни та доповнення до них;
-          доводити до відома Заявника біржові бюлетені та інші матеріали, необхідні для здійснення біржової торгівлі;
-          виконувати вимоги, які випливають з діючих нормативних документів Біржі, що відносяться до Заявника;
-          надавати за проханням Заявника послуги, які Біржа здійснює згідно тарифів біржі (видів послуг та оплати за них).
2.2. Біржа має право за порушення Заявником Правил біржової торгівлі та діючих нормативних актів Біржі:
-          призупиняти на певний термін допуск Заявника до здійснення операцій;
-          позбавляти Заявника права проведення операцій на Біржі;
-          накладати штрафи на Заявника;
-          призупиняти Заявника Статусу Члена Біржі;
-          позбавляти Заявника Статусу Члена Біржі.
2.3. Заявник зобов’язується:
-          виконувати вимоги Біржі, які випливають з діючих нормативних документів Біржі;
-          своєчасно та в повному обсязі вносити встановлені Біржею збори та плату за послуги, що надаються Біржею.
2.4. Заявник має право:
-          укладати біржові угоди купівлі-продажу товарів від свого імені та за свій рахунок, а також від імені та за рахунок осіб, з якими він має договірні відносини;
-          здійснювати свої права через біржового брокера;
-          користуватися усіма видами послуг, які надаються Біржею.
 2.5. Біржовий брокер зобов’язаний:
-          укладати угоди купівлі-продажу товарів у відповідності з чинним законодавством та нормативними документами Біржі;
-          дотримуватися порядку та умов розрахунків, виходячи з рівня цін при котируванні, кон’юнктури ринку товарів, наказів та вказівок керуючих органів Біржі, які стосуються врегулювання угод на Біржі;
-          здійснювати оформлення угод шляхом укладання на Біржі контрактів з обов’язковим зазначенням у них основних умов угод та порядку розрахунків;
-          вести облік та реєстрацію біржових угод, які укладаються ним на Біржі.
2.6. Біржовий брокер має право:
-          виконувати дії згідно Правил Біржі та відповідного доручення;
-          отримувати діючі нормативні документи Біржі.
 2.7. Біржовий брокер не має права:
-          використовувати інформаційні канали та біржову інформацію для укладання позабіржових угод;
-          приймати доручення, накази та вказівки, якщо їх умови завідомо не відповідають кон’юнктурі ринку або суперечать правилам Біржі;
-          користуватися неінформованістю укладаючих угоду сторін, вводити в оману недостовірною інформацією про стан ринку;
-          діяти поза межами доручення Заявника.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони вживають усі необхідні заходи для належного виконання зумовлених цим Договором своїх зобов’язань та несуть взаємну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.
IV. ОСОБЛИВІ УМОВИ
4.1. Заявник позбавлено права передавати іншим особам права на укладання угод.
4.2. У випадку реорганізації (злиття, приєднання, відокремлення) Заявника право на укладання біржових угод переходить до правонаступника, після його отримання статусу Члена Біржі.
V. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
5.1. Сторони не мають права розголошувати інформацію, яку вони передають один одному в межах цього договору, якщо доступ до неї третіх осіб може нанести збитків будь-якій зі сторін.
VI. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей договір укладається на строк з «___» ___________ 200__ р. до «___» ___________ 200__ р. та набирає чинності з дня його підписання.
6.2. Цей договір вважається розірваним і припиняє свою дію з дати позбавлення Заявника статусу Члена Біржі.
6.3. Зміна договору закріплюється додатковою угодою, яка підписується сторонами, або шляхом обміну листами.
6.4. У випадку отримання Біржею пропозиції про розірвання договору, Біржа приймає рішення у термін 10 робочих днів і має право сповістити про це, не надаючи письмової відповіді. Якщо сторони не дійшли згоди, спір між ними згідно заяви зацікавленої сторони вирішується господарським судом у відповідності з діючим законодавством України.
6.5. У випадку отримання Заявником пропозиції про розірвання договору, Заявник зобов’язаний дати відповідь Біржі у письмовій формі не пізніше, ніж через 10 днів після отримання пропозиції, у разі неотримання Біржею письмової відповіді, Договір вважається розірваним. 
 
 
VII. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заявник
Біржа
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
 ПІДПИСИ СТОРІН:
Від Заявника                                                                                           Від Біржі
_____________________   /                          /                                    ___________________ /                    /
 м.п.                                                                                                             м.п
 
Додаток № 3 до Правил
ТБ «КМФБ»

К А Р Т К А
 Члена ТБ «КМФБ»


Повна назва Заявника ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Скорочена назва Заявника ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
       Місцезнаходження____________________________________________________________
Телефон __________________________ факс ___________________________
Адреса електронної пошти ___________________________________________
Банківські реквізити ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Податковий код (код платника ПДВ) _____________________________________________
Керівник Заявника (Посада та П.І.Б.)___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Головний бухгалтер ___________________________________________________________
Біржовий брокер:_____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Додаткові дані (за бажанням) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата складання картки _______________________
Заявник                                          М.П.
 
 
 
Додаток № 4 до Правил
ТБ «КМФБ»
А Н К Е Т А
біржового брокера
 
1.    Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________________
2.    Рік народження ____________________________________________________________
3.    Освіта ____________________________________________________________________
                                                        (який учбовий заклад закінчив, рік закінчення)
4. Домашня адреса ____________________________________________________________
5. Стаж роботи в економічних структурах ________________________________________
6. За дорученням кого Ви дієте__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження фірми)
7. Чи були Ви засуджені за:
а) економічні злочини _____________________________________________
б) інші злочини ___________________________________________________
8. Чи заборонялось Вам коли-небудь в судовому порядку займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю? _______________________________
9. Чи заборонялось Вам коли-небудь займатися бухгалтерською або адвокатською діяльністю?_______________________________________________
10. Чи притягались Ви коли-небудь до адміністративної відповідальності за подання недостовірної або неповної інформації фінансовим (податковим) або іншим державним органам?______________________________________________
11. Чи притягались Ви до відповідальності іноземними державними або судовими органами за недобросовісність?__________________________________
12. Чи оголошувалось підприємство, яким Ви керуєте(керували), коли-небудь банкрутом?___________________________________________________________
13. Чи маєте Ви яку-небудь угоду з будь-якою іншою особою, фірмою або організацією, згідно якій:
-          ця особа, фірма або організація (крім уповноважених) у відповідності з чинним законодавством про банки займається чи керує грошовими коштами.
                                                                                                                                              .
       14. Чи маєте Ви яку-небудь угоду з іншими біржовими брокероми, у відповідності з якою Ви знаходите клієнтів для цього біржового брокера? (У випадку позитивної відповіді необхідно указати повне найменування, адресу цих організацій та дати відомості про суті кожної угоди) _______________________________________________ ____________________.
       15. Чи контролюєте Ви прямо або непрямо яку-небудь організацію або знаходитесь під контролем такої організації, яка займається операціями з товарами або надає консультаційні послуги в галузі інвестиційної діяльності (у випадку позитивної відповіді вкажіть повне найменування та адресу цієї організації, а також розкрийте суть контролю) ________________________________________________________________________________.

"___"____________ ______ р.  ______________________ (Особистий підпис)
 
 
Додаток № 5 до Правил
ТБ «КМФБ»
Д О Р У Ч Е Н Н Я
біржового брокера
 
________________________________________________________________________________________________
(назва Заявника)
в особі __________________________________________________________________________
(посада, П.І.Б. )
який діє згідно ______________, засвідчує, що_________________________________________
                                                                                                                   (П.І.Б.)
_______________________________ (паспорт: серія _________ № _________) дійсно є біржовим брокером Члена ТБ «КМФБ» вищевказаного Заявника та йому доручається проведення операцій з товарами на ТБ «КМФБ» з правом підписання Біржового контракту від імені та за дорученням Заявника.

Доручення дійсне до ______________   ______ р.


Підпис біржового брокера  ________________ __________ засвідчую
                                                                         (П.І.Б. брокера)               (зразок підпису)

 ________________________    _________________     /                       /
           (посада керівника)                                                               

    "___"________________   ______ р.                       М.П.
Відвідувачів: 351
  Головна           Історія           Новини        
© 2007-2021, Товарна біржа "КМФБ". Сайт создан компанией NewArt.com.ua. Все права защищены.